Nieuwsbrief
november 2018

Ontwikkeling aanvragen


In de eerste acht maanden van 2018 ontving het FBNR 1508 aanvragen voor acute financiële hulp voor Rotterdammers in nood. De stabilisatie in aantallen aanvragen die dit voorjaar al zichtbaar was lijkt daarmee door te zetten. Bij ruim 1200 aanvragen (ongeveer 80%) kon het FBNR door middel van een gift lucht brengen in financiële crisissituaties. 

Veel hulpverleners nemen voor zij een aanvraag indienen eerst telefonisch contact op met de adviseurs van het Fonds om te overleggen over hun cases. Daardoor kan in een aantal gevallen de weg naar een oplossing in het reguliere sociale vangnet van bijstand/ bijzondere bijstand ingeslagen worden. Meer en meer ontvangt het FBNR daardoor aanvragen waarvoor andere oplossingen niet meer mogelijk zijn en waarvoor het Fonds de ultimum remedium is.

Iets meer dan de helft van de aanvragen die het FBNR ontvangt heeft net als vorig jaar betrekking op drie categorieën: 
  • acute medische noodzaak (ruim 300 aanvragen, heel vaak tandartskosten), 
  • levensonderhoud (tekort aan geld voor de meest noodzakelijke basisvoorzieningen  zoals huur, gas en licht en dagelijkse boodschappen, ook zo’n 300 aanvragen)
  • noodzakelijke inrichting (bijvoorbeeld bij uitstroom uit een opvangvoorziening, ruim 200 aanvragen)

Ontwikkeling giftenbudget


Elk jaar opnieuw wordt het werk van het FBNR mogelijk gemaakt door fondsen die het FBNR een warm hart toedragen en willen bijdragen aan het oplossen van armoede onder Rotterdammers. Dit jaar heeft het FBNR ook van een aantal nieuwe fondsen een bijdrage mogen ontvangen. Zij zorgen ervoor dat het FBNR jaar na jaar over voldoende financiële middelen kan beschikken om haar werk te doen. Steeds vaker dragen ook particulieren en bedrijven een steentje bij aan het werk van het FBNR. De gemeente Rotterdam neemt de organisatiekosten van het Fonds voor zijn rekening. Dat betekent dat elke euro van de donaties die het FBNR ontvangt voor 100% wordt ingezet voor acute noodhulp. 

Het Algemeen Bestuur van het FBNR heeft daarnaast medio 2018 besloten om vanuit de eigen reserves een forse extra toevoeging te doen aan het giftenbudget van het Fonds voor 2018 om te waarborgen dat er tot eind van het jaar voldoende middelen beschikbaar zijn om te kunnen bijspringen bij acute nood. 

Gift van Mooi, Mooier, Middelland


In september ontving het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam een gift van de projectorganisatie Mooi, Mooier, Middelland. De volledige opbrengst van de verkoop van ‘pinnetjes’ van mooi Middelland is geschonken aan het Fonds Bijzondere Noden. Op 19 september vond in Wijkpaleis Middelland de officiële overhandiging plaats door Ann Kathmann en Fatma Bhageloe. Onze dank gaat uit naar de projectorganisatie Mooi, Mooier, Middelland en in het bijzonder naar Lot Mertens van de gemeente Rotterdam, die hiervoor het initiatief heeft genomen.

Nieuwe website


Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het opfrissen en actualiseren van de website van het FBNR. We hopen hiermee voor onze relaties en aanvragers nog helderder informatie te geven en goed toegankelijk te zijn. Neem een kijkje op www.fbnr.nl.

Daarnaast willen we de mogelijkheden uitbreiden om digitaal een aanvraag bij het FBNR te doen. Op dit moment zijn we daarvoor de ICT-omgeving aan het inrichten, begin 2019 zal deze mogelijkheid naar verwachting beschikbaar zijn.

 

Personele wisselingen


Op 22 oktober is Rita Smorenburg, de vaste ondersteuner van het FBNR met pensioen gegaan. Vanaf voorjaar 2017 ondersteunde zij de adviseurs, directeur en het bestuur van het FBNR met hart en ziel in hun werk. Petra Heitmann-Schulte neemt het ondersteuningsstokje over. Petra is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-15.00 bereikbaar, per mail en telefonisch: p.heitmannschulte@rotterdam.nl, 06-18190963.

Wethouder op bezoek bij FBNR


Op 2 oktober jl. bracht de nieuwe Rotterdamse wethouder voor Armoede, Schuldenaanpak en Informele Zorg, Michiel Grauss, een bezoek aan het Fonds Bijzondere Noden, om kennis te maken met bestuur en medewerkers en van gedachten te wisselen over publiek-private samenwerking in de bestrijding van armoede. De wethouder vertelde over zijn ambities om massief in te zetten op de aanpak van armoede in Rotterdam met wetenschappelijk onderbouwde effectieve interventies. In een daarop volgend informeel werkbezoek aan het team FBNR zijn verschillende cases van het FBNR met de wethouder doorgesproken, om te laten zien waar het reguliere sociale vangnet geen oplossing kan bieden en het Fonds het laatste redmiddel is.

Vlnr: Annelies Smits (bestuurslid FBNR), Jos Dijkstra (adviseur/toetser), Ingrid van Oost (adviseur/toetser), Joachim Hodes (bestuurslid FBNR) en wethouder Michiel Grauss.
 

In memoriam Ton Quadt 


Op 20 september 2018 overleed Ton Quadt. Ton was in september 2017 met zijn kenmerkende enthousiasme en bevlogenheid toegetreden tot het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, op voordracht van de gemeente Rotterdam. Die bevlogenheid kwam onder andere tot uiting in zijn keuze om bij zijn promotie aan de Erasmus Universiteit in december 2017 aan alle genodigden te vragen om in plaats van cadeaus een bijdrage te geven aan het Fonds Bijzondere Noden. Bestuur en medewerkers van het FBNR gedenken hem met warmte.
 

Wist u dat….

  • het AOW-tegoed via de Rotterdampas voor AOW’ers met een minimuminkomen nog tot 30 november 2018 kan worden aangevraagd?
  • Gezinnen met een minimuminkomen voor elk kind van 4-17 jaar gebruik kunnen maken van het Jeugdtegoed via de Rotterdampas?
  • het voor mensen met een medische urgentie voor verhuizing soms mogelijk is dat er vanuit de WMO een bijdrage in de verhuiskosten wordt verstrekt? Dat moet dan wel aangevraagd worden voordat de nieuwe woning officieel geaccepteerd is.
  • het voor Rotterdammers de moeite waard is te onderzoeken of overstappen naar de Rotterdamse collectieve zorgverzekering verstandig is?
  • het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam soms ook kan bijdragen als er een missing link is in het oplossen van een complexe schuldensituatie?
  • noodzakelijke uitgaven voor minder urgente zaken ook bij een aantal andere fondsen aangevraagd kunnen worden? Kijk op www.rotterdamsefondsen.nl.