Doelstelling

FBNR_2‘Een samenleving zonder armoede is pas echt rijk’

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam voorziet door middel van een geldelijke bijdrage in het oplossen van urgente probleemsituaties van natuurlijke in Rotterdam verblijvende personen, voor wie de Wet  Werk en Bijstand (WWB) of andere voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden. Een bijdrage van het FBNR wordt verstrekt als gift en is in principe eenmalig.

Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Urgent: het fonds is gericht op urgente noodsituaties, waarin snel handelend opgetreden moet worden. De standaard behandeltijd is drie (werk)dagen. Indien de situatie daarom vraagt wordt binnen 24 uur hulp geboden. In niet-urgente situaties zal het fonds verwijzen naar andere fondsen en naar de reguliere hulpverlening. Tevens zal hiervan een terugkoppeling plaatsvinden naar de intermediair die de aanvraag heeft ingediend.
  • Noodsituatie: het fonds richt zich op individuele probleemsituaties, waarbij de voorziening in basisbehoeften in het geding is.
  • Financieel: het fonds richt zich op eenmalige individuele financiële hulp. Voor structurele financiële ondersteuning of andersoortige hulp wordt doorverwezen naar andere instellingen.
  • In Rotterdam verblijvend: bepalend is of de betreffende persoon aantoonbaar in Rotterdam verblijft.
  • Bestaande voorziening: indien er een andere passende voorziening bestaat, wordt daar eerst naar verwezen. Waar andere fondsen overlappende doelstellingen hebben, zal daarnaast gezocht worden naar afstemming om de wederzijdse mogelijkheden optimaal te benutten.

Past uw verzoek niet binnen deze doelstelling? Zoek dan verder naar een ander fonds (binnen of buiten Rotterdam) op de website Rotterdamse Fondsen.