Wist u dat…

• de Rotterdamse wijkteams een maatwerkbudget hebben voor kleine financiële interventies voor wijkbewoners?

• mogelijkheden worden verruimd voor een ‘code-rood’ procedure? Dat via deze procedure een spoedaanvraag voor bijzondere bijstand door de wijkteams kan worden ingeroepen?

• Rotterdammers niet rechtstreeks een aanvraag bij het Fonds kunnen doen? Dat kan alleen door een professional werkzaam bij een hulpverleningsorganisatie.

• het Fonds over de meeste aanvragen binnen 24 tot 48 uur na ontvangst besluit?


Wijzigingen in de organisatie

 

Per 1/5/2017 is Nita Wissink gestart als directeur van het Fonds. Zij volgt Saskia Pothuis op die van medio mei 2016 tot en met 30 april als interim-directeur het Fonds uitstekend heeft ondersteund bij het herformuleren van de koers en bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Nita is te bereiken via het mailadres: a.wissink@rotterdam.nl of via het algemene mailadres van het Fonds: info@fbnr.nl.

Eveneens per 1 mei komt Rita Smorenburg. als ondersteuner de organisatie versterken en neemt Ana Teixeira met dank voor haar grote inzet als ondersteuner afscheid van het Fonds.

 

 


Nieuwe voorzitter Joke Ellenkamp

foto_12

 

Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden heeft Joke Ellenkamp als nieuwe voorzitter  benoemd. Joke Ellenkamp is sinds 12 juni 2013 als bestuurslid en penningmeester bij het Fonds betrokken. Onder haar bestuurlijke leiding zal het Fonds met kracht doorgaan met zijn kernfunctie: het verstrekken van financiële bijdragen voor Rotterdammers die in acute financiële nood verkeren en waarvoor geen ander sociaal vangnet beschikbaar is. Daarnaast zal zij bestuurlijk leiding geven aan de aangescherpte koers van het Fonds: het voeren van een duurzaam financieel beleid, het versterken van de signalering van gaten in het sociale vangnet en het meedenken over structurele oplossingen hierin. Daarmee wordt het aantal aanvragen dat het Fonds jaarlijks in behandeling neemt hopelijk beheersbaar en zal de continue stijging in aanvragen die we de afgelopen jaren gezien hebben niet verder doorzetten. Hanny de Kruijf is door het bestuur gekozen tot nieuwe penningmeester.

 

foto_13


Afscheid van voorzitter Mimi Loorbach

 

foto_11

 

Tijdens de lustrumbijeenkomst werd ook de voorzittershamer van het bestuur van het Fonds door scheidend voorzitter Mimi Loorbach-van Driel doorgegeven aan Joke Ellenkamp. Mimi Loorbach is al 10 jaar als bestuurslid aan het Fonds verbonden. Zij heeft in 2007 aan de wieg gestaan van FBNR en zich eerst als bestuurslid en vanaf 1 april 2014 als voorzitter deskundig en betrokken ingezet om het werk van het Fonds mogelijk te maken. Haar bijzondere kennis van Rotterdamse en nationale fondsen en haar grote netwerk heeft zij mede in dienst van het Fonds gesteld. Daarnaast is zij een verbinder pur sang, waardoor de relaties tussen het Fonds bijzondere noden en andere Rotterdamse fondsen tijdens haar bestuurslidmaatschap en voorzitterschap versterkt werden. Mimi Loorbach werd door burgemeester Aboutaleb als dank voor haar grote en belangeloze inzet, niet alleen in het FBNR, maar ook breder in de Rotterdamse samenleving, onderscheiden met de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam.

 

foto_10


Aanvragen aan het fonds (eerste kwartaal 2017)

In het eerste kwartaal van 2017 ontving het fonds 380 aanvragen voor financiële noodhulp. Daarvan zijn er 276 toegekend, 61 doorverwezen, 28 afgewezen en 6 ingetrokken. Ruim een derde van de toekenningen (108) had betrekking op noodzakelijke medische kosten of kosten voor levensonderhoud. De gemiddelde bijdrage was € 711,00.

 

grafiek_Bewerkt


2e Lustrum

 

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam vierde op 12 april jl. zijn tweede lustrum, in aanwezigheid van heel veel samenwerkingspartners. We waren te gast in Verhalenhuis Belvédère, en ‘verhalen’ stonden ook centraal op deze feestelijke bijeenkomst. Aan de ene kant het verhaal van het Fonds, dat in zijn tienjarig bestaan ruim 10.000 keer een financiële bijdrage heeft kunnen verstrekken en daarmee urgente maatschappelijke nood van heel veel Rotterdammers heeft kunnen verlichten. Maar het meest centraal stonden de verhalen van hulpverleners en cliënten, die vertelden wat de bijdrage van het Fonds voor hen betekend heeft: herstel van vertrouwen in de samenleving en direct nieuw perspectief in hun leven.

Verhalen die voor het Fonds nog eens extra het belang van ons werk onderstrepen en bevestigen dat een voorziening als het Fonds als redmiddel bij bijzondere, urgente noden nodig was, nodig is en voorlopig nodig zal blijven.


Poging tot verklaring van de cijfers (trendanalyse)

Poging tot verklaring van de cijfers (trendanalyse) We zien een sterk stijgende lijn in het aantal aanvragen om noodhulp. Bij een aantrekkende economie is dit niet meer verklaarbaar uit marktontwikkelingen en te grote instroom aan nieuwe hulpvragers. Een realistischer aanname is dat dit een symptoom is van het huidige armoedebeleid. Armoede krijgt in Nederland een steeds schraler gezicht. De ruimte voor reserveringen/sparen blijkt bij onze doelgroepen vaak niet aanwezig en is bij schuldsanering zelfs wettelijk afgeroomd. Toch is ‘niet sparen’ vaak het argument voor afwijzing bijzondere bijstand. De armoedeval is daarmee dichtgeklapt. Een extra noodzakelijke uitgave is dan een financiële ramp, met vaak grote gevolgen (=> acute nood).

Achter elke aanvraag bij het fonds zit een hulpverlener die geen (snelle) uitweg ziet binnen de reguliere systemen voor een acuut armoedeprobleem. Het gaat om mensen die gevangen zitten in de armoedeval. Zonder hulp komen deze mensen op steeds grotere afstand van de maatschappij te staan. Het fonds vangt op wat door de gaten in de reguliere vangnetten valt. Hoe groter de gaten, hoe groter de opgave voor (en het belang van) het fonds. Het fonds is in 2016 dus belangrijker dan ooit tevoren. Reden voor blijdschap/tevredenheid geeft dat echter niet. Het blijven volgen van deze trend, brengt ons niet dichter bij ons ideaal (=een samenleving zonder armoede).


Armoede in cijfers, stand van zaken eind mei 2016

Armoede in cijfers, stand van zaken eind mei 2016: Opvallend is dat vooral huishoudens met een inkomen uit Wwb (539), inkomsten uit arbeid (94), of zonder inkomen (111) door het reguliere vangnet heen zakken. Alleenstaanden van 21 tot 65 jaar, zonder kinderen, komen het vaakst in de knel (402 aanvragen). Ook jongeren zijn kwetsbaar (51 aanvragen). Als hulp uitblijft, zijn de gevolgen groot:

• uitsluiting door schulden en/of ontbreken van financiële buffers (niet mee kunnen met schoolreisje, geen toegang tot basale gezondheidszorg, geen geld voor verplicht ID, etc.),
• ernstige verzwaring van de schuldenproblematiek (incassokosten, huisuitzetting, etc.).

Aanvragen hebben vooral betrekking op: Identiteitspapieren (51); Huurschuld (65); Levensonderhoud (187); Medische kosten (165); Schuld Evides (58); Studiekosten (58); Vervoer en fietsen (62);
Woninginrichting (118). Aanvragen in verband met huisuitzettingen zijn in 2016 sterk teruggedrongen, maar uitgebannen zijn ze niet (24 aanvragen).

 

 


Wist u dat …..

Wist u dat …..

…. Er een nieuwe regeling is voor meerkosten zorgDe Tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ) is er voor Rotterdammers met een beperking of chronische ziekte. Zie www.rotterdam.nl/tegemoetkomingzorg.

…. Via de wijkteams een noodprocedure in werking kan worden gesteld: de Code Rood? Code Rood is een verzoek tot bijzondere bijstand bij een onvoorzienbare crisissituatie. Code Rood is bedoeld voor situaties die dusdanig schrijnend zijn dat direct handelen noodzakelijk is.

…. Wijkteams een maatwerkbudget hebben voor kleinschalige interventies ‘in natura’?

…. via team Persoonsgerichte aanpak bij het Centraal Justitieel incassobureau(CJIB) onder strikte voorwaarden een betalingsregeling voor boetes/maatregelen kan worden aangevraagd?

…. FBNR alleen aanvragen in behandeling neemt van hulpverleners?


netwerkwerkbijeenkomst op maandagmiddag 7 november 2016

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam organiseert een netwerkbijeenkomst op maandagmiddag 7 november 2016. Genodigden zijn hulp- en dienstverlenende organisaties, fondsen, overheidsdiensten en instelling: kortom ons hele netwerk.

Het thema is

‘Van je ouders moet je het hebben’.

Thuis wordt voor kinderen de basis gelegd voor kansen in de toekomst.
Investeren in opvoedkracht helpt om toekomstkansen van kinderen te vergroten.

 “Het is niet eenvoudig de opvoeding van kinderen vorm te geven in een complexe sociale werkelijkheid waar relatief vaak armoede heerst ….”. De ene opvoeder slaagt er beter in dan de ander om het belang van de kinderen voorop te blijven stellen. Bij het FBNR hebben we vaak te maken met ouders die wel wat extra opvoedkracht kunnen gebruiken. Extra kracht om de gevolgen van armoede in te perken en zoveel mogelijk te voorkomen dat armoede wordt overgedragen op de volgende generatie.

In Rotterdam Zuid wordt (in de praktijk) onderzocht wat effectief is om opvoedkracht te versterken. Wat kunnen we leren van dat onderzoek?

Mariëtte Lusse houdt een voordracht over dit onderwerp. Mariëtte is lector bij het Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Haar lectoraat (ouders in Rotterdam Zuid) richt zich op het versterken van de opvoedkracht van ouders en op het verbeteren van de samenwerking met ouders.