Aantal aanvragen bij FBNR stijgt

Het aantal aanvragen bij het Fonds Bijzondere Noden vertoont al jaren een stijgende lijn, en ook dit jaar zal het FBNR meer aanvragen in behandeling nemen dan vorig jaar. Waren er vorig jaar rond 1 september 1533 aanvragen ontvangen, nu ligt dat aantal over dezelfde periode van 8 maanden op 1630. We verwachten dit jaar in totaal 1835 giften te verstrekken. Bijna 80% van de aanvragen leidt tot een gift vanuit het Fonds. Ongeveer de helft van de aanvragen om urgente financiële steun betreft medische kosten, kosten voor levensonderhoud of kosten voor woninginrichting. Bij medische kosten gaat het heel vaak om het vergoeden van de kosten van een urgente tandartsbehandeling, bij Rotterdammers die om financiële redenen niet (meer) aanvullend verzekerd zijn.

Toegekende aanvragen 2014-2017

Een groot aantal fondsen heeft voor 2017 een extra bijdrage aan het FBNR gegeven om deze stijging te kunnen opvangen. Desondanks moet het fonds voor 2017 zijn reserves aanspreken. Tegelijkertijd is het FBNR in overleg met de gemeente Rotterdam over de vraag waar het reguliere (gemeentelijke) sociale vangnet meer benut kan worden bij het opvangen van acute (financiële) nood.


Onderzoek bewindvoerders

Omdat het FBNR de laatste jaren steeds meer aanvragen krijgt van bewindvoerders is een nadere analyse uitgevoerd naar de aanvragen die door hen bij het fonds worden ingediend. Het gaat daarbij zowel om bewindvoerders die vanuit beschermingsbewind opereren als bewindvoerders die zijn aangesteld in het kader van wettelijke schuldsanering. Omdat bewindvoerders zich primair richten op de financiële positie van hun cliënt, wilde het FBNR meer zicht hebben op de manier waarop een gift van het FBNR bij dit soort aanvragen daadwerkelijk zorgt voor perspectief op structurele verbetering van de situatie van de cliënt. Uit het onderzoek blijkt dat bewindvoerders goed onderbouwde aanvragen doen, waarbij de hele financiële positie van hun cliënt gedegen op orde is gebracht. Bewindvoerders blijken hiermee een degelijke aanvrager voor het FBNR.


Vooraankondiging netwerkbijeenkomst 2018

Alvast voor in de agenda’s: op 29 januari 2018 organiseert het FBNR voor al zijn relaties een netwerkbijeenkomst. Daar zal aandacht zijn voor het thema laaggeletterdheid als een belangrijke factor bij het ontbreken van financiële zelfredzaamheid. Het aantal laaggeletterden in Rotterdam ligt tussen de 80.000-96.500. Dit is zo’n 20% van de Rotterdamse bevolking. Ter vergelijking: landelijk is gaat het om 12% van de bevolking. Inzet op meer Rotterdammers die voldoende kunnen lezen, schrijven (en rekenen), kan zorgen voor vermindering van één van de mogelijke oorzaken van armoede en schulden. Dat betekent niet meer alleen dweilen, maar zorgen dat de kraan dichtgaat.

 


Ton Quadt nieuw bestuurslid

Het FBNR heeft op 22 september jl. een nieuw bestuurslid verwelkomd: Ton Quadt is als bestuurslid namens de gemeente Rotterdam tot het bestuur van het FBNR toegetreden. Het bestuur van het FBNR is samengesteld uit vertegenwoordigers van 4 sectoren: de (Rotterdamse) Fondsen, Rotterdamse hulpverleningsorganisaties, levensbeschouwelijke organisaties en de gemeente Rotterdam. Hiermee is de tweede gemeentelijke zetel in het bestuur van het Fonds weer vervuld (Gerard Neeleman, het hoofd van de Kredietbank Rotterdam) is het andere gemeentelijke bestuurslid. Ton was binnen de gemeente onder andere directeur Veilig, directeur Jeugd en Onderwijs en interim directeur Publiekszaken. Daarvoor leidde hij in Rotterdam organisaties in de verslavingszorg. Hij begon zijn carrière lang geleden als opbouwwerker in Crooswijk. Wij prijzen ons gelukkig dat Ton met zijn schat aan ervaring ons bestuur komt versterken.

 


En verder…

  • hebben bestuur en medewerkers van het FBNR een inspirerende heidag gehad om de koers voor 2018/2019 vast te stellen.
  • is het FBNR onderzoek gestart naar het geografische bereik van het FBNR
  • is de code-rood procedure voor spoedaanvragen bijzondere bijstand uitgebreid met een escalatiemogelijkheid
  • komt er een verbeterteam bij de gemeente Rotterdam voor doorontwikkeling van de code rood procedure waarbij clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Werk en Inkomen samen optrekken en waarbij het FBNR vanuit zijn vele signalen over knelpunten in het sociale vangnet expertise zal inbrengen
  • verwachten onderzoekers van de VU dat de filantropische sector in Nederland de komende 40 jaar in omvang zal groeien van € 500 mln naar € 4 mld per jaar waarmee volgens hen de ‘gouden eeuw’ van de filantropie aanbreekt.

Wist u dat…

• de Rotterdamse wijkteams een maatwerkbudget hebben voor kleine financiële interventies voor wijkbewoners?

• mogelijkheden worden verruimd voor een ‘code-rood’ procedure? Dat via deze procedure een spoedaanvraag voor bijzondere bijstand door de wijkteams kan worden ingeroepen?

• Rotterdammers niet rechtstreeks een aanvraag bij het Fonds kunnen doen? Dat kan alleen door een professional werkzaam bij een hulpverleningsorganisatie.

• het Fonds over de meeste aanvragen binnen 24 tot 48 uur na ontvangst besluit?


Wijzigingen in de organisatie

 

Per 1/5/2017 is Nita Wissink gestart als directeur van het Fonds. Zij volgt Saskia Pothuis op die van medio mei 2016 tot en met 30 april als interim-directeur het Fonds uitstekend heeft ondersteund bij het herformuleren van de koers en bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Nita is te bereiken via het mailadres: a.wissink@rotterdam.nl of via het algemene mailadres van het Fonds: info@fbnr.nl.

Eveneens per 1 mei komt Rita Smorenburg. als ondersteuner de organisatie versterken en neemt Ana Teixeira met dank voor haar grote inzet als ondersteuner afscheid van het Fonds.

 

 


Nieuwe voorzitter Joke Ellenkamp

foto_12

 

Het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden heeft Joke Ellenkamp als nieuwe voorzitter  benoemd. Joke Ellenkamp is sinds 12 juni 2013 als bestuurslid en penningmeester bij het Fonds betrokken. Onder haar bestuurlijke leiding zal het Fonds met kracht doorgaan met zijn kernfunctie: het verstrekken van financiële bijdragen voor Rotterdammers die in acute financiële nood verkeren en waarvoor geen ander sociaal vangnet beschikbaar is. Daarnaast zal zij bestuurlijk leiding geven aan de aangescherpte koers van het Fonds: het voeren van een duurzaam financieel beleid, het versterken van de signalering van gaten in het sociale vangnet en het meedenken over structurele oplossingen hierin. Daarmee wordt het aantal aanvragen dat het Fonds jaarlijks in behandeling neemt hopelijk beheersbaar en zal de continue stijging in aanvragen die we de afgelopen jaren gezien hebben niet verder doorzetten. Hanny de Kruijf is door het bestuur gekozen tot nieuwe penningmeester.

 

foto_13


Afscheid van voorzitter Mimi Loorbach

 

foto_11

 

Tijdens de lustrumbijeenkomst werd ook de voorzittershamer van het bestuur van het Fonds door scheidend voorzitter Mimi Loorbach-van Driel doorgegeven aan Joke Ellenkamp. Mimi Loorbach is al 10 jaar als bestuurslid aan het Fonds verbonden. Zij heeft in 2007 aan de wieg gestaan van FBNR en zich eerst als bestuurslid en vanaf 1 april 2014 als voorzitter deskundig en betrokken ingezet om het werk van het Fonds mogelijk te maken. Haar bijzondere kennis van Rotterdamse en nationale fondsen en haar grote netwerk heeft zij mede in dienst van het Fonds gesteld. Daarnaast is zij een verbinder pur sang, waardoor de relaties tussen het Fonds bijzondere noden en andere Rotterdamse fondsen tijdens haar bestuurslidmaatschap en voorzitterschap versterkt werden. Mimi Loorbach werd door burgemeester Aboutaleb als dank voor haar grote en belangeloze inzet, niet alleen in het FBNR, maar ook breder in de Rotterdamse samenleving, onderscheiden met de Erasmusspeld van de gemeente Rotterdam.

 

foto_10


Aanvragen aan het fonds (eerste kwartaal 2017)

In het eerste kwartaal van 2017 ontving het fonds 380 aanvragen voor financiële noodhulp. Daarvan zijn er 276 toegekend, 61 doorverwezen, 28 afgewezen en 6 ingetrokken. Ruim een derde van de toekenningen (108) had betrekking op noodzakelijke medische kosten of kosten voor levensonderhoud. De gemiddelde bijdrage was € 711,00.

 

grafiek_Bewerkt